انیمیشن قلعه آترا به عنوان Intro بازی قلعه آترا تولید شده است. در این انیمیشن داستان و هدف از بازی جهت انگیزه دادن به کاربر نمایش داده میشود. داستان از این قرار است: