ریگ مانند روح کارکتر را زنده می‌کند. قبل از اینکه شما بتوانید اعمال و حرکات را از شخصیت سه بعدی خود دریافت کنید، هنرمند Rig یا کارگردان فنی کاراکتر (TD) باید با ریگ کردن کاراکتر روح را به آن اضافه کند. بدون ریگ کردن، کارکتر شبیه مجسمه یخ زده است که احساساتی را نشان نمی‌دهد.