در این ویدئو شبیه سازی شهر شیکاگو با نشان دادن پرواز دوربین بر فراز آن در قالب انیمیشن نمایش داده شده است.