تیم آرسین با موفقیت از طریق دامنه بین المللی سابقه طولانی در تولید محتوای کودکان  به دست آورده است. محدوده آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان جایی است که ما جوایز زیادی را به دست آورده ایم. این بخش شامل فیلم های آموزشی و موسیقی و همچنین بازی های آموزشی کودکان است.