این بازی Side-Scrolling Platformer برای کودکان دبستانی و با هدف آموزش رفتارها و عادت های درست و دوری از رفتارها و عادات اشتباه با Unity3D Engine و برای Web Browser ها ساخته شده است.