تیزر تبلیغاتی IBCAP طراحی شده و تولید شده با هدف توقف خرید جعبه غیر مجاز IPTV به سفارش شبکه Dish Network است .
تماشاچیان عربی در ایالات متحده و سایر مکان ها مخاطب این ویدئو هستند.