این مسکوت بر اساس تصویر برند بیمه رازی طراحی شده است:

  • چابک
  • انعطاف پذیر
  • مدرن
  • قابل اعتماد
  • توانگر