بسیاری از افراد بیمه را  موضوعی کسل کننده می دانند. در چنین شرایطی یک محتوای تبلیغاتی طنز می تواند آن را به موضوعی هیجان انگیز و دوست داشتنی تبدیل کند. همچنین بیمه ها تا کنون کمتر از تیزرهای سه بعدی فانتزی استفاده کرده اند که این امر نیز باعث متفاوت شدن این تیزر شده است.