Serenity یک شخصیت خیالی است که با توجه به توصیف شخصیت در داستان طراحی و مدلسازی شده است.