Winner نام یکی ازقسمت های سری تولید شده  www.madbid.com که هدف آن تبلیغ خرید آنلاین است که این قسمت برای مخاطبان اروپایی تولید شده است.